මැයි දිනේ

- 5/01/2017 02:12:00 amයයි යයි කොඩිය උස්සා

රැව් දෙයි උගුරු දණ්ඩා

උන් ඉඳියි උඩ නැගලා

තොපි ඉතිං අව් තැපලා

කියයි රසට ගොතලා

බොරු ගොඩක් ගොතලා

ගසයි අත් තලලා

බෝතල් දෙක තුනක් හිස් කරලා

ඉවරයි ඉතින් පලයල්ලා

හෙටට මැයි 2යි දැන් වැඩකරහල්ලා

You May Also Like

1 comments