ජා කා දි


http://goo.gl/apPss
පාට පාට මල් විසිරුණ
ගවුම් පොඩිය ලස්සනට මැහුණ

වෙනස් වුණේ ඇයි  ද
නගේ රෙදි   මදි වී
කොටට තදදට

Comments