ගවුම් පොඩිය

- 9/25/2012 05:23:00 am


http://goo.gl/apPss
පාට පාට මල් විසිරුණ
ගවුම් පොඩිය ලස්සනට මැහුණ

වෙනස් වුණේ ඇයි  ද
නගේ රෙදි   මදි වී
කොටට තදදට

You May Also Like

0 comments