නිදි නැතිව

- 9/23/2012 11:50:00 pm

 

              “සුන්දර ඔය වත
                   හින්දම තුන් යම සත්තයි නිදි නැතුවා නැතුවා“

          අනේ බුදියගනින් යකෝ !!
                        අපිට බුදි මතයි

                         ආවා මෙතන සින්දු කියන්ට !#$%^&*(

You May Also Like

0 comments