නිදි නැතිව

 

              “සුන්දර ඔය වත
                   හින්දම තුන් යම සත්තයි නිදි නැතුවා නැතුවා“

          අනේ බුදියගනින් යකෝ !!
                        අපිට බුදි මතයි

                         ආවා මෙතන සින්දු කියන්ට !#$%^&*(

Comments