මගේ ජීවිතේ

- 9/23/2012 11:30:00 pm

image

 

ජීවිතේ හැමදාම

එකම තැන පල්වෙන්නේ නැ කියලා

කවුද මන්දා කියලා ඇත්තේ

මගේ ජීවිතේ

හැමදාම

එකම තැන

කවුරු ආවත් කවුරු ගියත්

මම එතැන

හරියට

ගඟක් ලස්සනට පෙණ පිඬු නංවා ඉදිරියටම ගලනමුත්

ඒ ලස්සන මතු කරන්න

උපකාරී වන ගල්  එක තැනය

මා ද අනිත් අයගේ ජීවිත ලස්සන කල

එක තැන් වු පාශාණයකී.

You May Also Like

0 comments