ඡන්දය - දිනීම - පැරදීම

- 9/21/2013 07:56:00 am

උන් දින්නෙත් 

අරුන් පැරදුනෙත්
උඹගේ ඔය
 ඡන්දෙ හින්දයි
අන්තිමේ ඔය ඔක්කෝම දිනුම්

ඡන්දය දීපු
උඹ ?

එතනමයි

පින්තූරය
http://www.facebook.com/lakbimaonline

You May Also Like

0 comments