මැයි 1

Photo Credit Awantha Atigalaයයි යයි කොඩිය උස්සා

රැව් දෙයි උගුරු දණ්ඩා

ඉවරයි ඉතින් පලයල්ලා

හෙටයි මැයි 2 වැඩකරහල්ලා