මැයි 1

- 5/01/2013 07:51:00 am

Photo Credit Awantha Atigalaයයි යයි කොඩිය උස්සා

රැව් දෙයි උගුරු දණ්ඩා

ඉවරයි ඉතින් පලයල්ලා

හෙටයි මැයි 2 වැඩකරහල්ලා

You May Also Like

0 comments