බැනිල්ල

 

                     රටේ මොනවා වුණත්

                              ඇයි රජතුමාට බනින්නේ?

                                     එයා කරන වැරැද්දක් නැහැ නේ

                                              ඔක්කෝම කරන්නේ වටේ ඉන්න කට්ටියනේ……….

Comments