බැනිල්ල

- 10/03/2012 05:59:00 am

 

                     රටේ මොනවා වුණත්

                              ඇයි රජතුමාට බනින්නේ?

                                     එයා කරන වැරැද්දක් නැහැ නේ

                                              ඔක්කෝම කරන්නේ වටේ ඉන්න කට්ටියනේ……….

You May Also Like

0 comments